May chu so 7.175 dang bi qua tai. Hay nhan phim F5 de vao lai. Xin thong bao den tong dai cham soc khach hang so 0918112699 de chung toi xu ly nhanh chong. Xin cam on